מבוא לגיאוגרפיה חברתית-תרבותית

מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים כלים תיאורטיים בסיסיים בהתפתחות החשיבה הגיאוגרפית החברתית והתרבותית אשר יהוו תשתית ללימודי המשך בתחום. הקורס יעסוק בנושאים הבאים: יחסי אדם, חברה ומרחב, המקומי והגלובלי בהקשר חברתי ותרבותי, המתח שבין ה-'עצמי' ל-'אחר' במחקר הגיאוגרפי, טבע ותרבות, זהויות חברתיות ותרבותיות והמרחב, והעיר, החברה והתרבות בעידן הגלובלי. במהלך הקורס תבחן התפתחות המחקר הגיאוגרפי בכל אחד מהנושאים הללו תוך שימת דגש על ההקשר העכשווי שלהם ללימודי הגיאוגרפיה האנושית.