קורסי תואר ראשון

יסודות גיאוגרפיה חברתית-תרבותית

מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים כלים תיאורטיים בסיסיים בהתפתחות החשיבה הגיאוגרפית החברתית והתרבותית אשר יהוו תשתית ללימודי המשך בתחום. הקורס יעסוק בנושאים הבאים: יחסי אדם, חברה ומרחב, המקומי והגלובלי בהקשר חברתי ותרבותי, המתח שבין ה-'עצמי' ל-'אחר' במחקר הגיאוגרפי, טבע ותרבות, זהויות חברתיות ותרבותיות והמרחב, והעיר, החברה והתרבות בעידן הגלובלי. במהלך הקורס תבחן התפתחות המחקר הגיאוגרפי בכל אחד מהנושאים הללו תוך שימת דגש על ההקשר העכשווי שלהם ללימודי הגיאוגרפיה האנושית.

תכנון מרחבי בישראל

הקורס בוחן את התפתחות התכנון המודרני בכלל, ואת השפעות התכנון המודרני בישראל בפרט. הקורס מתמקד במתח שבין רבדים שונים של ידע, ובמיוחד במתח שבין ידע מקצועי וידע מקומי. הוא מאפשר בחינה מעמיקה של השילוב בין זהויות כגון מגדר, תרבות, גיל וגזע בתהליך התכנון. חיבורים אילו ייבחנו מתוך מקרי מבחן של קבוצות חברתיות בישראל ובמקומות אחרים בעולם.